گرفتن که در آن آسیاب سنگ قیمت

که در آن آسیاب سنگ مقدمه

که در آن آسیاب سنگ